MPS ERP system

Header Image

За една от най-добрите компании за картографиране на проекции създадохме erp система за упралвение статуса на поръчките и проследяване на сервизните дейности по машините. Системата е уеб базирана и е достъпна от всякакви устройства с достъп до интернет.

Част от модулите в ERP системата са следните:

 1. Модул Администрация – съдържа информация и подмодули за управление и достъп – менютата по системата, администриране на модулите. В този модул се включват и няколко под-модула:
  • Модул Потребители – въвеждане на информация за различните видове потребители, които ще имат достъп до системата. Съдържа имена, пароли, опция за активиране и спиране на достъпа, определяне на потребителя към съответната група.
  • Модул Потребителски групи – диверсификация на достъпа според потребителите, наименования и добавяне на типове потребители според ролята им в производството.
 2. Модул Табло – бърз достъп до важна информация в процесите на дружеството – напр. активни поръчки, или незавършени поръчки със срокове на изпълнение, пълна информация към поръчката и задаване на контролен цвят – напр. червен за наближаващи срокове или невзети вземания.
 3. Модул Клиенти – въвеждане на информация за клиентите, данни за клиентите Име, Фамилия, Наименования на компанията, ЕИК, телефон, лого, адрес, допълнителни файлове свързани с клиенти – фактури, поръчки, справки приложени към него.
 4. Модул Служители – въвеждане на информация за всеки служител, Имена, вид на заеманата позиция.
 5. Модул Продукти – структурирана информация за създаваните продукти, име, описание на продукта.
 6. Модул Поръчки – въвеждане на поръчки, структуриране и обработка на информацията по поръчката, Статус на поръчката – нова, в процес, завършена, продължителност на продукцията /*от дата до дата/, типове на използваните материали, име на служител/служители, които водят поръчката, стойност, крайна дата за изпълнение на поръчката.
 7. Модул Документация и Съхранение – обработва и съхранява всички документ към всяка отделна поръчка – файлове с визуализация, линкове в облака, разрешителни, разходни документи – прикачени файлове към поръчката
 8. Справки и графики – справки и графики по дата, клиент, служител или поръчки, структурирана информация представена в табличен или графичен вид, избор на период, име, тип на търсенето, избор на типа представяне – графика – пай диаграма/колонен тип, информация в табличен вид с опция за експорт в excel файл.
 9. Модул Машини за ремонт – въвежда и обработва информация за машини нуждаещи се от ремонт и отстраняване на проблемите, разход за отстраняването им, срок за изпълнение на ремонта, дата за стартиране на процеса, допълнителна информация.

Технологии

php symfony, html, css, javacript, mysql apache

linkedin icon facebook icon xing icon